कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बिनोद कुमार मुखिया एम.आई.एस.अपरेटर पन्जीकरण शाखा binodmukhiya5@gmail.com 9818579431
कुमारी मिरा देवी ना.सु प्रशासन शाखा miray3882@gmail.com ९८०४८३८७४३
नरेश कुमार मण्डल ना.सु योजना शाखा ९८१३३५५२४८
श्री अरुण कुमार यादव खरिदार वडा सचिव वडा नं. ४ ९८०७६५१८६४
दिलिप कुमार मण्डल खरिदार वडा सचिब वडा नं. २ 9804894537
गणेश पंडित खरिदार वडा सचिव वडा नं. १ र ३ 9817852601
राधेश्याम राय लेखापाल लेखा शाखा 9815848084
रिमा यादव फिल्ड सहायक पन्जीकरण शाखा 9815858490
शिव शरण मण्डल सवारी चालक सवारी चालक ९८२४८४८३८२
जलालुदिन खॉ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार शाखा ito.dhanaujimun@gmail.com ९८१७८८७०१३
राम किशोर महतो प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ramkishormahato2015@gmail.com 9849121056
सोगारथ पंडित का.स. ९८१५८२८४७१
उमेर साह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा umersah100@gmail.com ९८५४०२१०३८
अनिरुध साह आयुर्वेद सवास्थय संयोजक आयुर्बेद स्वास्थ्य शाखा
भोगेन्द्र यादव कृषि प्राबिधिक सहायक कृषि शाखा ९८४९१५२९३२
देवेन्द्र कुमार यादव सहायक पाचौ स्वास्थ्य चौकी धनौजी 9808853626
शर्मिला शाह सहायक पाचौ महिला तथा बालबालिक शाखा 9844038752
रामबाबु साह खा.पा.स.टे. सहायक वडा सचिब वडा नं. ३ ९८१९८६५४४०
सुभाष चन्द्र सिंह खा.पा.स.टे. बिबिध ९८०४८४०४१२
श्यामेन्द्र झा रोजगार संयोजक shyamendrajha546@gmail.com ९८१६८९६२६२