ASWA -२ कार्यक्रम को लागि प्रज्वलक (Trigger) पद र बहुक्षेत्रिय पोषण योजना को लागि स्वसेवक (Volunteer) पद मा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा सूचना |