प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यु को अध्यक्षतामा बसेको मासिक कर्मचारी बैठक साथै गा.पा. अध्यक्ष ज्यु दुव्रा झोला वितरण कार्यक्रम |