न्युनतम रोजगारीमा संलगन हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना |

आर्थिक वर्ष: